Strona: Historia Wydziału Zarządzania / 25 lat Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej

Historia Wydziału Zarządzania

Wydział Zarządzania wczoraj i dziś

red. Piotr Cyrek

Historia Wydziału zaczęła się w dniu 25 marca 1993 r., gdy Senat Politechniki Rzeszowskiej, obradując pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. inż. Stanisława Kusia, podjął uchwałę o utworzeniu Wydziału Zarządzania i Marketingu. Wydział (jako piątego z wydziałów Politechniki). Wydział powołano do życia z dniem 3 sierpnia 1993 r. zarządzeniem nr 20 Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Rzeszowskiej. W roku akademickim 1993/1994 studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu podjęło 221 osób. Kandydatów rekrutowano zarówno na studia magisterskie (5-letnie), jak i inżynieryjne (3,5-letnie).

W roku akademickim 1994/1995 w składzie Wydziału znajdowało się sześć jednostek organizacyjnych: Katedra Ekonomii; Zakład Informatyki; Zakład Marketingu; Zakład Metod Ilościowych w Ekonomii; Zakład Nauk Humanistycznych; Zakład organizacji i Zarządzania.

W kolejnych latach (wraz z rozwojem Wydziału powstawały nowe jednostki organizacyjne: Zakład Finansów i Bankowości (1995 r.), Zakład Prawa i Administracji (1995 r.), Studium Pedagogiczne (2001 r.), Katedra Zarządzania Rozwojem Regionalnym (2005 r.).

Minister Edukacji Narodowej decyzją z 22 kwietnia 1995 r. zatwierdził uchwałę Senatu PRz z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą przyznania uprawnień do prowadzenia zaocznych studiów magisterskich na Wydziale.

W dniu 21 października 1995 r. nastąpiła inauguracja roku akademickiego w Punkcie Konsultacyjnym PRZ w Jarosławiu, a od roku akademickiego 2000/2001 zainaugurowano zajęcia w ramach studiów licencjackich na Wydziale w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Leżajsku. W późniejszych latach przez pewien czas prowadzono zajęcia dydaktyczne również w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Mielcu..

W dniu 5 maja 1998 r. odbył się pierwszy w historii Wydziału egzamin dyplomowy magisterski. Studia z wyróżnieniem ukończyli wówczas Wiesław Kąkol i Jacek Potyrański.

W semestrze letnim 2001/2002 studia na Wydziale odbyły dwie studentki z Portugalii, które były pierwszymi zagranicznymi uczestniczkami wymiany w ramach Programu Socrates-Erasmus.

Pierwszym dziekanem Wydziału Zarządzania i Marketingu był dr hab. inż. Stanisław Wołek, prof. PRz. Prodziekanem został wówczas dr Stanisław Wieczorek, a kierownikiem dziekanatu WZiM mgr Iwona Batsch. Kolejnymi dziekanami byli: dr hab. inż. Władysław Filar, prof. PRz, prof. dr hab. Kazimierz Rajchel, dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz (od roku 2013 prof. zw.), a obecnie dziekanem jest dr hab. Stanisław Gędek, prof. PRz.

W roku 2009 kierownikiem administracyjnym WZiM została mgr inż. Agnieszka Rycko, a od roku 2011 mgr Barbara Czajka, która tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

Intencją wszystkich zespołów kierowniczych Wydziału był budowa silnej kadry naukowo-dydaktycznej w oparciu o grupę własnych asystentów i adiunktów. Tylko w latach 2003–2008 stopnie bądź tytuły naukowe uzyskały 52 osoby (w tej grupie było 44 doktorów).

Do roku 1995 studia na WZiM prowadzono w ramach specjalizacji zarządzanie i marketing, a od roku 1995/1996 w ramach specjalności zarządzanie działalnością gospodarczą. W następnych latach oferta dydaktyczna systematycznie się zwiększała.

W roku 2002 kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału została zasilona pracownikami Katedry Matematyki, przejętej z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Dwa lata później Wydział utrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych na kierunku matematyka. Z kolei od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale uruchomione zostały studia licencjackie na kierunku europeistyka, a od roku akademickiego 2008/2009 uruchomione zostały studia I-go stopnia na kierunku logistyka.

W dniu 28 lipca 2008 r. na Wydziale (przy Zakładzie Informatyki) powstało certyfikowane laboratorium ECDL.

W roku 2010 Wydział Zarządzania i Marketingu przekształcony został na Wydział Zarządzania. Nieco wcześniej, bo już w roku 2008 w ramach Wydziału uruchomione zostało Centrum Studiów Podyplomowych. Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej jest największym na Podkarpaciu ośrodkiem, który ma uprawnienia do prowadzenia studiów II-go stopnia (studiów magisterskich) na kierunku zarządzanie oraz na kierunku logistyka.

Wydział Zarządzania jest organizatorem licznych konferencji, sympozjów, spotkań z osobami pełniącymi znaczące funkcje. Gośćmi na wydziale byli m.in.: Grzegorz Kołodko, Marek Belka, Józef Oleksy, Grażyna Gęsicka, Barbara Kudrycka, Danuta Hübner, Elżbieta Łukacijewska.

Od roku 2010 na Wydziale Zarządzania odbywa się uroczyste wręczanie dyplomów absolwentom (popularnie zwane graduacją). Podczas tej ceremonii, będącej ukoronowaniem wysiłków studentów, następuje wręczenie przez dziekana dyplomów. Ponadto wyróżniający się absolwenci Wydziału uhonorowani zostają specjalnymi nagrodami.

Przy Wydziale funkcjonuje również (powołana do życia w roku 2012) Rada Biznesu, które zrzesza liderów biznesu działających przede wszystkim w regionie podkarpackim. Zasadniczym celem Rady jest budowanie platformy doradczej w zakresie tworzenia wysokiej jakości dorobku naukowego, unowocześniania procesów dydaktycznych, uaktywniania kontaktów biznesowych, a także inicjowania działalności promocyjno-marketingowej. Dzięki Radzie Biznesu środowisko akademickie oraz przedstawiciele przedsiębiorstw mogą efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby i potencjał.

Przewodniczącą Rady Biznesu przy WZ jest Marta Półtorak – prezes Marma Polskie Folie Sp. z o.o.. Zastępcą – Roman Krzystyniak – dyrektor Banku PEKAO S.A. I Oddział Rzeszów. W składzie Rady znajdują się m.in.: Beata Rapa – dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie, Andrzej Czarnecki – dyrektor Komunikacji, Pratt&Whitney Poland, Dariusz Frydrych – członek Zarządu, dyrektor operacyjny NOWY STYL, dr inż. Mieczysław Janowski – prezydent Rzeszowa w latach 1991–1999, senator RP w latach 1997–2004, poseł do PE w latach 2004–2009, Józef Król – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Roman Leśniak – prezes Zarządu, dyrektor naczelny, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., Ireneusz Łazor – prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. (Warszawa), Andrzej Rybka – dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, płk dr inż. Mariusz Stopa – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Aleksander Waśko – dyrektor I Oddziału PKO Bank Polski w Rzeszowie.

Wydział Zarządzania należał do grona nielicznych jednostek szkolnictwa wyższego, które posiadały certyfikat jakości z zakresu świadczenia usług edukacyjnych zgodny z normą ISO 9001:2000. Nadanie tego dokumentu miało miejsce 22 września 2005 r. We wrześniu 2008 r. ważność uzyskanego certyfikatu została przedłużona do roku 2011, a następnie – już w ramach nowej normy PN-EN ISO 9001-2009 – do 21 września 2014 r., który po trzydniowym zewnętrznym audycie odnowieniowym przedłużono do września 2017 r.

W czerwcu 2012 r. PKA dokonała pozytywnej dla WZ wizytacji programowej na kierunku logistyka, a w lutym 2014 r. na kierunkach zarządzanie oraz finanse i rachunkowość.

Studenci i pracownicy Wydziału Zarządzania mają możliwość wyjazdu w ramach Programu LLP/Erasmus+ do 19 szkół wyższych w 14 krajach. W celu promowania wyjazdów zagranicznych pracownicy Wydziału wdrożyli autorski program International Classroom – Erasmus Challenge (ICEC).

Misją Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej było i jest kształcenie absolwentów spełniających wszystkie wymogi współczesnego rynku pracy, dysponujących dobrze ugruntowaną wiedzą ogólną i specjalistyczną oraz praca naukowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, kraju i świata.

Jednostki organizacyjne Wydziału Zarządzania (stan na rok 2018):

 • Katedra Ekonomii.
 • Katedra Marketingu.
 • Katedra Metod Ilościowych.
 • Katedra Nauk Humanistycznych.
 • Katedra Prawa i Administracji.
 • Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.
 • Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki.
 • Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości.
 • Zakład Informatyki w Zarządzaniu.
 • Zakład Nauki o Bezpieczeństwie.
 • Centrum Studiów Podyplomowych.

Kierunki studiów na Wydziale:

Studia I stopnia: bezpieczeństwo wewnętrzne; finanse i rachunkowość; logistyka; zarządzanie.

Studia II stopnia: zarządzanie; logistyka.

Na Wydziale funkcjonują następujące laboratoria, które umożliwiają prowadzenie licznych badań i podnoszenie jakości kształcenia studentów:

 1. Laboratorium technologii wizualnych i rzeczywistości rozszerzonej;
 2. Laboratorium nowoczesnych technologii w logistyce;
 3. Laboratorium standaryzacji i certyfikacji zawodowej;
 4. Laboratorium jakości i bezpieczeństwa:
  • Laboratorium instrumentalnej analizy jakości żywności;
  • Laboratorium badań kryminalistycznych i kryminologicznych;
  • Laboratorium analizy biometrycznej i bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.
 5. Laboratorium dydaktyczne towaroznawstwa żywności;
 6. Laboratorium dydaktyczne towaroznawstwa przemysłowego i fizyki;
 7. Laboratorium dydaktyczne chemii;
 8. Laboratorium symulacji procesów gospodarczych;
 9. Laboratorium logistyki i zintegrowanych systemów zarządzania;
 10. Laboratorium dydaktyczne komputerowe.

(oprac. na podstawie materiałów zawartych w publikacjach PRz związanych z Jubileuszem XV-lecia i XX-lecia Wydziału Zarządzania).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję